OGŁOSZENIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV

Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV). Zamawiający w miejsce pierwotnie określonego terminu wykonania zamówienia (34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac), wprowadza nowy termin: 33 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV


Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV). Zamawiający w miejsce pierwotnie wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to jest wyznaczonego na dzień 24 stycznia br. do północy, wyznacza nowy termin składania wniosków: 31 stycznia br. do północy.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV


Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE IV Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE IV Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje wykonawcy projekt umowy oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do dnia 24 stycznia br. do północy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania wniosków lub też otwarcia ponownie możliwości składania wniosków, na dalszym etapie postępowania. Informacja o przedłużeniu terminu lub też o ponownej możliwości składania wniosków zostanie w takim przypadku opublikowana na portalu internetowym Zamawiającego.  

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy ferc_negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2024/FIBEE/IV

KOMUNIKAT

W związku z wszczęciem przez zamawiających FIBEE I Sp. z o.o oraz FIBEE IV Sp. z o.o postępowań o zawarcie umów na roboty budowlane współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (nr postępowań: 1/2024/FIBEE/I oraz 1/2024/FIBEE/IV) informujemy, że przedmiot zamówienia obejmuje obecnie następujące części:

SPÓŁKA

ID OBSZARU

WOJEWÓDZTWO

FIBEE IV Sp. z o.o.

5.30.26.00

wielkopolskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.03.00

dolnośląskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.99.3.a

dolnośląskie

 

Zamawiający zarazem nie wyklucza możliwości rozszerzenia przedmiotu zamówienia o dodatkowe części, na dalszym etapie postępowania. 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I). Zamawiający w miejsce pierwotnie określonego terminu wykonania zamówienia (34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac), wprowadza nowy termin: 33 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian. 

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I


Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I). Zamawiający w miejsce pierwotnie wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to jest wyznaczonego na dzień 24 stycznia br. do północy, wyznacza nowy termin składania wniosków: 31 stycznia br. do północy.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I


Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje wykonawcy projekt umowy oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do dnia 24 stycznia br. do północy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania wniosków lub też otwarcia ponownie możliwości składania wniosków, na dalszym etapie postępowania. Informacja o przedłużeniu terminu lub też o ponownej możliwości składania wniosków zostanie w takim przypadku opublikowana na portalu internetowym Zamawiającego.  

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy ferc_negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2024/FIBEE/I

KOMUNIKAT

W związku z wszczęciem przez zamawiających FIBEE I Sp. z o.o oraz FIBEE IV Sp. z o.o postępowań o zawarcie umów na roboty budowlane współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (nr postępowań: 1/2024/FIBEE/I oraz 1/2024/FIBEE/IV) informujemy, że przedmiot zamówienia obejmuje obecnie następujące części:

SPÓŁKA

ID OBSZARU

WOJEWÓDZTWO

FIBEE IV Sp. z o.o.

5.30.26.00

wielkopolskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.03.00

dolnośląskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.99.3.a

dolnośląskie


Zamawiający zarazem nie wyklucza możliwości rozszerzenia przedmiotu zamówienia o dodatkowe części, na dalszym etapie postępowania. 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 4 STYCZNIA 2024 ROKU O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH, postępowanie nr FS/2/2024/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie prac projektowych i budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony na obszarze geograficznym Gminy Miedzichowo.

Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Szerokopasmowego, w ramach którego nastąpiło powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę Miedzichowo na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o. zamówienia, ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do zamówienia nie stosuje się również przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 140) ani ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1637).

Do niniejszego konkursu stosuje się przepisy art. 70(1)-70(5) ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w zakresie postępowania przetargowego oraz Regulamin konkursu na powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę Miedzichowo na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do IPU, w tym w szczególności procedurę rozeznania rynku, o której mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Zamawiający dopuści do postepowania każdego wykonawcę, który spełni warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę i zawrze z wyłonionym w ten sposób wykonawcą umowę na realizację prac projektowych i budowlanych. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot może złożyć ofertę zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu o cenę oraz załączonej do niego dokumentacji. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 31 października 2024 roku.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: fs@fibee.pl

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do sekretariatu Zamawiającego.Znak sprawy:

FS/2/2024/FIBEE/I

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom.

 

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot zostanie dopuszczony do negocjacji, aż do czasu zawarcia umów na każdą część udzielanego zamówienia i zamknięcia postępowania. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 30 kwietnia 2026 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/I

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/IV

Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o. o.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE IV Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom.

 

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot zostanie dopuszczony do negocjacji, aż do czasu zawarcia umów na każdą część udzielanego zamówienia i zamknięcia postępowania. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 30 kwietnia 2026 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/IV

 

Załączniki