OGŁOSZENIE Z DNIA 22 LISTOPADA 2023 ROKU O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH, postępowanie nr FS/1/2023/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o. o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie prac projektowych i budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony na obszarze geograficznym Gmina i Miasto Pyzdry.

Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Szerokopasmowego, w ramach którego nastąpiło powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę i Miasto Pyzdry na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o. zamówienia, ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do zamówienia nie stosuje się również przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 140) ani ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1637).

Do niniejszego konkursu stosuje się przepisy art. 701-705 ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w zakresie postępowania przetargowego oraz Regulamin konkursu na powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę i Miasto Pyzdry na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do IPU, w tym w szczególności procedurę rozeznania rynku, o której mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Zamawiający dopuści do postepowania każdego wykonawcę, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę i zawrze z wyłonionym w ten sposób wykonawcą umowę na realizację prac projektowych i budowlanych. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot może złożyć ofertę zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu o cenę oraz załączonej do niego dokumentacji. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 31 października 2024 roku.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: fs@fibee.pl

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do sekretariatu Zamawiającego.


Znak sprawy:

FS/1/2023/FIBEE/I

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom.

 

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot zostanie dopuszczony do negocjacji, aż do czasu zawarcia umów na każdą część udzielanego zamówienia i zamknięcia postępowania. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 30 kwietnia 2026 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/I

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/IV

Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o. o.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE IV Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom.

 

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot zostanie dopuszczony do negocjacji, aż do czasu zawarcia umów na każdą część udzielanego zamówienia i zamknięcia postępowania. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 30 kwietnia 2026 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/IV

 

Załączniki