Prezentowana Polityka przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez Fibee I i Fibee IV informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów Fibee I i Fibee IV, osób nawiązujących kontakt z Fibee I i Fibee IV, a także osób odwiedzających biuro Fibee I i FIbee IV, które mogą, ale nie muszą być klientami Fibee I i Fibee IV. Ponadto odnosi się do osób ubiegających się o zatrudnienie, pełnomocników klientów i osób spokrewnionych z klientami Fibee I i Fibee IV, na rzecz których zawarto umowy o świadczenie usług oferowanych przez naszych partnerów biznesowych.
1. Administratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) są spółki FIBEE I spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081, Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000725374, REGON: 369832134, NIP: 7811969402, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych oraz FIBEE IV spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081, Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000725347, REGON: 369823810, NIP: 7811969276, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 6.000,00 złotych.
2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: Fibee, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub pod adresem poczty elektronicznej: info@fibee.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
a. Realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, w szczególności: kontaktu ze strony Fibee I oraz Fibee IV oraz w celu odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, analizowania informacji, w tym danych osobowych m.in. pod kątem możliwości realizacji inwestycji, możliwości świadczenia usług w danej lokalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz informacji i w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu w celu realizacji jej postanowień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c. Przekazania Państwa danych osobowych operatorowi telekomunikacyjnemu, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
d. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: w postaci konieczności realizacji wobec Państwa przedmiotowego obowiązku informacyjnego oraz wykazania, iż weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. Państwa dane jakie będziemy przetwarzać:
- Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
- Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej w związku z zainteresowaniem naszą infrastrukturą, wykorzystujemy je do odpowiedzi na Państwa zapytania.
- Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.
- Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Fibee, przekazują nam Państwo wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w celu podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od Państwa.
- Wówczas, gdy odwiedzają Państwo nasze biuro, rejestrujemy Państwa imię i nazwisko, a Państwa wizerunek utrwalany jest na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.
- Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak w szczególności imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL (albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano Państwo numeru PESEL). Nie musicie Państwo tego robić, jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej (e-mail) co usprawnia kontakt między nami.
5. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
a) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
 • projektantom generalnego wykonawcy, w celu bezpośredniego kontaktu i ustalenia szczegółów możliwości przyłączenia danego adresu;
 • podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
 • handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
 • montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
 • podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
 • podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
 • prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
 • agencjom reklamowym;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.
b) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:
 • operatorom pocztowym;
 • bankom i instytucjom płatniczym;
 • naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności;
 • operatorowi telekomunikacyjnemu, który będzie świadczyć usługi w danej lokalizacji (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę);
 • Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;
 • Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych.
Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom. Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.
6. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia z Państwem umowy dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji projektu POPC3 i do czasu jego zakończenia, czyli przez okres 3 lat. Dodatkowo przetwarzać będziemy Państwa dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji instalacji.
8. Przysługują Państwu prawa do:
a. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
c. Dostępu do danych osobowych;
d. Sprostowania danych osobowych;
e. Usunięcia danych osobowych;
f. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
g. Prawo do przeniesienia danych osobowych
- jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami pod adresem: rodo@fibee.pl
Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.
9. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.