FIBEE IV - klauzula informacyjna dla Dysponenta nieruchomości


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:

 1. 1.       Administratorami Państwa danych osobowych jest spółka Fibee IV spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000725347, REGON: 369823810, NIP: 7811969276, kapitał zakładowy: 256 000,00 zł

  2.       Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem Fibee IV Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub pod adresem poczty elektronicznej rodo@fibee.pl

  3.       Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:

  3.1. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu w celu realizacji jej postanowień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3.2. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w postaci konieczności realizacji wobec Państwa przedmiotowego obowiązku informacyjnego oraz wykazania, iż weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3.3. Przekazania Państwa danych osobowych operatorowi telekomunikacyjnemu, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  3.4. Realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, w szczególności:

  3.4.1. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw;

  3.4.2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrona przez roszczeniami;

  3.4.3. prowadzenia statystyk lub analizowania danych;

  3.4.4. identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania, analizowania informacji, w tym danych osobowych i w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4.       Państwa dane, jakie będziemy przetwarzać to w szczególności – dane identyfikacyjne lub kontaktowe i inne dane np. dotyczące lokalizacji, na jakiej miałaby być świadczona usługa.

  5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie umowy.

  6.       Państwa dane osobowe możemy udostępniać, o ile zajdzie taka potrzeba, przede wszystkim:

  a.       Organom administracji, w szczególności organom zarządzającym programami operacyjnymi;

  b.       Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  c.        Bankom i instytucjom płatniczym;

  d.       Naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;

  e.       Naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze takie jak usługi prawne lub podatkowe;

  f.         Podwykonawcom, pośredniczącym w oferowaniu oraz instalacji naszych sieci;

  g.       Podwykonawcom w procesie obsługi klienta;

  h.       Projektantom generalnego wykonawcy, w celu bezpośredniego kontaktu i ustalenia szczegółów możliwości przyłączenia danego adresu;

  i.         Operatorowi telekomunikacyjnemu, który będzie świadczyć usługi w danej lokalizacji, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

  7.       Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.

  8.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli Państwo się temu nie sprzeciwią, a także, gdy istnieć będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejszą legalność ich przetwarzania.

  9.       Przysługują Państwu prawa do:

  a.       Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  b.       Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;

  c.        Dostępu do danych osobowych;

  d.       Sprostowania danych osobowych;

  e.       Usunięcia danych osobowych;

  f.         Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  g.       Prawo do przeniesienia danych osobowych

  - jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami.

  10.    Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11.    W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, informujemy, że Fibee pozyskała je z ewidencji gruntów i budynków, a zatem ze źródła publicznie dostępnego.