FIBEE I

 1. Administratorem danych osobowych jest Fibee I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000725374, REGON 369832134, NIP 7811969402, kapitał zakładowy 255 000,00 zł.
 2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@inea.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzać możemy na podstawie i w celach:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i jej wykonania;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:
   • realizacja wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw;
   • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami;
   • prowadzenie statystyk lub analizowanie danych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie umowy. 
 5. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
 6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
  • Organom administracji, w szczególności organom zarządzającym programami operacyjnymi;
  • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • Bankom i instytucjom płatniczym;
  • Naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
  • Naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze takie jak usługi prawne lub podatkowe.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez okres trwania umowy, a następnie po zakończeniu trwania umowy i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, dane przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia, w celu realizacji których to uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również prawo do dokonania sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
  • W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
   • usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


FIBEE IV

 1. Administratorem danych osobowych jest Fibee IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000725347, REGON 369823810, NIP 7811969276, kapitał zakładowy 256 000,00 zł.
 2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@inea.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzać możemy na podstawie i w celach:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i jej wykonania;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:
   • realizacja wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw;
   • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami;
   • prowadzenie statystyk lub analizowanie danych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie umowy. 
 5. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
 6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
  • Organom administracji, w szczególności organom zarządzającym programami operacyjnymi;
  • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • Bankom i instytucjom płatniczym;
  • Naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
  • Naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze takie jak usługi prawne lub podatkowe.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez okres trwania umowy, a następnie po zakończeniu trwania umowy i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, dane przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia, w celu realizacji których to uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również prawo do dokonania sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
  • W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
   • usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.